Przedmiotem projektu jest zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek. Planowany do zakupu samochód cechował się będzie znacznie lepszymi parametrami oraz możliwościami technicznymi, w tym także w zakresie instalacji dodatkowego wyposażenia posiadanego przez jednostkę. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału OSP Żyglinek w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez lepsze wyposażenie służb ratowniczych.

Cele Projektu

Zmiany klimatyczne i związane z nimi zjawiska ekstremalne jak podtopienia i powodzie, fale upałów, huragany, wymagają szczególnego zwrócenia uwagi na grupy społeczne szczególnie wrażliwe ze względu na wiek, stan zdrowia lub status materialny. Odrębną grupę stanowią osoby pokrzywdzone w wyniku gwałtownych zjawisk, w przypadku których niezbędne będzie wdrożenie doraźnych mechanizmów pomocy. Dlatego w oparciu o doświadczenia z ostatnich 20 lat związane z występowaniem w regionie katastrof takich jak pożary oraz powodzie, konieczne jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych rozumiane jako wyposażenie jednostek ochotniczej staży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Rezultatem wsparcia jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych będzie poprawa skuteczności ich działania, w tym lepsza gotowość do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk związanych z klimatem np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami oraz szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia. Ponadto, znacząco wzrośnie w regionie zdolność ograniczania skutków klęsk żywiołowych. Analiza problemów występujących w skali całego województwa, bezpośrednio przekłada się na problemy występujące na obszarze projektu. Ogromy postęp cywilizacyjny i technologiczny zmienił w sposób istotny specyfikę zagrożeń z jakim musi zmagać się Straż Pożarna, jednostki muszą być coraz lepiej wyposażone, równocześnie z roku na rok zostają zaostrzone kryteria jakie powinny spełniać wyżej wymienione jednostki. Zły stan techniczny posiadanego przez jednostkę OSP samochodu ratowniczo – gaśniczego i ograniczone możliwości instalacji w nim niezbędnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego powodują wysoką awaryjność posiadanego pojazdu oraz ograniczone
możliwości reagowania na pojawiające się zagrożenia. Wielofunkcyjny specjalistyczny sprzęt ratowniczy jest konieczny ze względu na zapewnienie koniecznej ochrony i bezpieczeństwo przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury. Podstawowym zadaniem będzie ograniczanie skutków pożarów, w tym zarówno ochrona życia ludzkiego, ochrona dobra materialnego mieszkańców, jak i ograniczenie negatywnych skutków pożarów na środowisko przyrodnicze (zarówno faunę i florę). Projekt przyczyni się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych RPO WSL na lata 2014-2020, a mianowicie Celu Tematycznego CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem a tak że celu szczegółowego, w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, oraz Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. W ramach wspomnianej osi priorytetowej, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 5b: wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami, - wyznaczono jeden cel szczegółowy, którym jest lepsze wyposażenie służb ratowniczych. Zaplanowane działania wpisują się w zakres priorytetu inwestycyjnego 5b, gdzie wspierane będą działania polegające na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zaprogramowanych działań przyczyni się do skuteczniejszej i efektywniejszej pomocy mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Realizacja projektu jest także odpowiedzią na zidentyfikowane w RPO WSL 2014-2020 wyzwanie tj. znaczne zagrożenie wystąpieniem niekorzystnych następstw zmian klimatycznych, w szczególności pożarów lasów, powodzi; niewystarczające zabezpieczenie niezbędnego wysokospecjalistycznego zaplecza technicznego służb ratowniczych.

Planowane efekty

Ochotnicza Straż Pożarna w Żyglinku decyzją Nr 14/083/KSRG z dnia 01.07.1995r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem wpłynie na zwiększenie potencjału technicznego w/w OSP, na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwo strażaków oraz na ochronę i bezpieczeństwo przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury, a w szczególności na ograniczanie skutków pożarów.

Wartość projektu

Zakup samochodu ratowniczogaśniczego 4x4 średniego dla OSP Żyglinek
Przetarg nieograniczony 779 775,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Środki wspólnotowe: 140 000,00 zł

INFORMACJA

W dniu 02.09.2016 r. druhowie OSP Żyglinek wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta odebrali dokumentację i kluczyki do nowego, średniego samochodu pożarniczego MAN/STOLARCZYK 13.290 z napędem 4x4. Zastąpi on wysłużonego LUBLINA. Samochód wyposażony m.in. w napęd na cztery koła, klimatyzację, zbiornik na 3,5 tyś m3 wody + środek pianotwórczy, autopompę z wysokim natarciem, działko, maszt oświetleniowy LED i wiele innych nieznanych laikom technicznych „cudów”. Standard samochodu odpowiada pojazdom kupowanym przez PSP w całym kraju. Na podwoziu MAN zabudowę pożarniczą zrobiła firma STOLARCZYK z Kielc, jedna z najstarszych firm w Polsce produkujących samochody specjalne. Firma ta wygrała przetarg organizowany przez Urząd. Samochód kosztował 769.980,00 tyś. złotych i był współfinansowany z następujących źródeł:

- dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 200.000,00zł.,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00zł.

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie 5.5. wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w wysokości 140.000,00zł.

Pozostałą kwotę jako wkład własny zabezpieczyła Gmina Miasteczko Śląskie dzięki uchwale Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

wróć na górę