PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU ORAZ WYRÓWNANIE SZANS MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

 

W dniu 02 grudnia 2013 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasteczko Śląskie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” o numerze POIG.08.03.00-24-338/13 realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych oraz z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych stanowiącej 15% kwoty całkowitego dofinansowania bez wkładu własnego gminy. Całkowity koszt realizacji Projektu dla gminy wynosi 565.205,00 zł.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Miasteczko Śląskie poprzez zapewnienie dostępu do usług nieodpłatnego Internetu.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

1) osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m.in. trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności, wśród których wyróżnia się:

- osoby niepełnosprawne (dzieci i młodzież),

- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz uprawnioną do uzyskania stypendiów socjalnych lub pomocy społecznej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

- osoby z grupy 50+, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 799,18 zł,

- gospodarstwa domowe upoważnione do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych;

2) jednostek organizacyjnych podległych gminie, którymi są: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Nr 2, Publiczne Gimnazjum i Miejski Ośrodek Kultury, gdzie mieszkańcy bezpłatnie będą mogli korzystać z dostępu do Internetu.

Wybór wskazanych jednostek uzasadniają następujące racje: są to instytucje publiczne, miejsca spotkań i integracji osób z kręgu grupy docelowej, których dotyka problem wykluczenia cyfrowego, miejsca kształcące potencjał intelektualny użytkowników, których misją jest edukować i rozbudzać kulturę.

W wyniku rzeczowej realizacji Projektu:

-          45 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz uzyska dostęp do Internetu,

-          40 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu otrzymają jednostki organizacyjne, które dodatkowo udostępniać będą sprzęt osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym,

-          4 sztuki drukarek otrzymają jednostki organizacyjne,

-          planuje się zakup i instalację w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych niezbędnego sprzętu sieciowego związanego z udostępnieniem Internetu i przesyłania danych.

Dla Beneficjentów Ostatecznych zostaną zorganizowane nieodpłatne szkolenia mające na celu zapoznanie z obsługą komputera i zasadami korzystania z Internetu, rozwój umiejętności informatycznych oraz poznanie technik teleinformatycznych w różnych dziedzinach.

Gmina została zobowiązana do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu. Toteż w ramach Projektu zostanie przeprowadzona promocja poprzez zakup tablic informacyjnych, organizację stoisk wyposażonych w materiały informacyjno-promocyjne, a także poprzez zamieszczenie ogłoszeń promujących Projekt w mediach oraz informacji na stronie internetowej gminy i jednostek organizacyjnych.

Przyjęte do realizacji w ramach Projektu działania obejmują również ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego.

Celem powyższych działań koordynacyjnych jest przede wszystkim integracja społeczna osób wykluczonych cyfrowo z ogółem społeczeństwa. Wyposażenie w produkty Projektu pozwoli na kompleksowe rozwiązywanie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie miasta, nie tylko w domu, ale też w placówce edukacyjnej i kulturalnej.

Realizację ww. działań poprzedzi przeprowadzenie niezbędnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup niezbędnych usług i dostaw, a także rekrutacja uczestników Projektu tak zwanych Beneficjentów Ostatecznych.

Na potrzeby realizacji Projektu stworzona zostanie struktura organizacyjna, składająca się z Koordynatora Projektu i pracowników Urzędu Miejskiego, którzy na bieżąco będą kontrolować rzeczową realizację Projektu.

Właścicielem majątku po zakończeniu realizacji Projektu, będzie Gmina Miasteczko Śląskie, która zobowiązała się do utrzymania Projektu przez okres 5 lat od daty jego zakończenia.

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

application/pdf Informacjawykluczenie.pdf (100.1 kB)

Zarządzenie w sprawie powołania Zespółu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem

application/pdf Zarzadzenie w sprawie powolania Zespolu Projektowego w celu realizacji i zarzadzania Projektem.pdf (98.4 kB)

Pytanie i odpowiedź nr 1

application/pdf Pytanie i odpowiedz_1.pdf (260.6 kB)

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

application/pdf Informacja o wyniku postepowania_strona www.pdf (69.6 kB)

Zarządzenie - Zespół Projektowy-zmiana

application/pdf Zarzadzenie Zespol Projektowy-zmiana.pdf (465.2 kB)

wróć na górę