POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W GMINIE MIASTECZKO ŚL.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 6 szt. solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz 24 szt. instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej.

Przedmiotowe instalacje zostaną zamontowane na budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Miasteczko Śl.

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywać będą energię słońca do wspomagania produkcji energii elektrycznej, a tym samym umożliwią osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

Natomiast instalacje solarne będą służyły do ogrzewania centralnej wody użytkowej.

Cele projektu

Raporty Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują, że w ostatnich dziesięciu latach, jakość powietrza w Polsce poprawiła się na skutek przemian w krajobrazie gospodarczym. Jednakże wbrew powszechnie panującej opinii to nie przemysł ciężki, chemiczny i energetyka są głównymi trucicielami środowiska. Dużym problemem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym są spaliny pochodzące ze źródeł niskiej emisji, a więc z palenisk domowych i z instalacji ogrzewających obiekty publiczne. Przedmiotowy projekt wprost przyczyni się do ograniczania tego niekorzystnego zjawiska.

Głównym założeniem projektowym jest, aby w wyniku modernizacji każdy budynek objęty zadaniem był zasilany w energię elektryczną z systemu fotowoltaicznego lub ciepłą wodę z systemu solarnego. Realizacja przedstawionych powyżej działań wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły;

- umożliwi wytwarzanie CWU na potrzeby gospodarstwa domowego;

- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych;

- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów;

- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych;

- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

Projekt poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wpływa na wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE co bez wątpienie przyczynie się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych RPO WSL na lata 2014 – 2020, a mianowicie Celu Tematycznego CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, a także celu szczegółowego działania 4.1 tj. zwiększony poziom produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych. Projekt realizuje także zapisy Strategii ZIT S.C. tj. cel: CS2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji, priorytet P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, działanie D2.1.2.Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych oraz cele szczegółowe C2.1.2.1. Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Planowany efekt

W ramach realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie:

- efektu rzeczowego w postaci - zakup i montaż 6 szt. instalacji solarnych oraz 24 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Miasteczko Śl.

- efektu ekologicznego

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych – 50,82 tony ekwiwalentu CO2 /rok
  • redukcja emisji pyłów PM10 – 3,22497 t/rok.

Wartość projektu

Zgodnie z zawartą w dniu 04.04.2017 r. umową o dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Miasteczko Śląskie planowana całkowita wartość projektu stanowi kwotę 646.913,83 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego w wysokości: 499.999,70 zł

 

 

 


wróć na górę