Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z działalnością Urzędu podejmowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i ustaw prawa materialnego na podstawie których Urząd realizuje zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest:

Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: um@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora:
42-610 Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych. Z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu:

1)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4)     działalności w zakresie telekomunikacji;

5)     lokalnego transportu zbiorowego;

6)     ochrony zdrowia

7)     pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

8)     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

9)     gminnego budownictwa mieszkaniowego;

10)  edukacji publicznej;

11)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

12)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

13)  targowisk i hal targowych;

14)  zieleni gminnej i zadrzewień;

15)  cmentarzy gminnych;

16)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

17)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

18)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

19)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

20)  promocji gminy;

21)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw określających realizację powyższych zadań.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu realizacji zadań wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustaw szczególnych określających realizację powyższych zadań służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko w sytuacji jeżeli przepis prawa zobowiązuje administratora danych do ich przekazania i za pośrednictwem organów wymienionych w tych przepisach lub bezpośrednio jeżeli przepis tak stanowi.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w poszczególnych referatach będą przetwarzane tak długo jak stanowi przepis Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do zbierane są bezpośrednio od Pana lub od organów, które realizują ustawowe zadania z urzędu lub na Pani/ Pana wniosek.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustaw  szczególnych określających realizację powyższych zadań oraz z ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

Informację sporządzono na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r.

wróć na górę