XXX Sesja Rady Miejskiej w dniu 29.08.2017 r.

przez Andrzej Ogrodnik

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej

w dniu 29 sierpnia 2017 r.

o godz. 10.00

1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim


3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej

- sprawozdanie Burmistrza Miasta

- sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.


5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.


6. Projekt przekazania majątku, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Śląskim.


7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.


8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim w rejonie ulicy Rolnej.


9. Projekt uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy w gminie Miasteczko Śląskie.


10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stosunku użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie.


11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stosunku użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie oddanej w trwały zarząd.


12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/240/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła polegającą na montażu węzła cieplnego i przyłączenia do sieci cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.


13. Wnioski i interpelacje radnych.


14. Zakończenie obrad.

powrót

wróć na górę