Wymiana kotłów

przez Organic Studio

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie (PONE).

Wnioski będzie można składać w terminie: od 23.09.2019 r. do 11.10.2019 r. 

w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8  w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek od 7.30 do 16.30

- wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30

- piątek od 7.30 do 14.30.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. lub ze strony internetowej Urzędu http://www.miasteczko-slaskie.pl/

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 251/19 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu.

Wysokość dotacji do wymiany źródła ciepła stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, wynikających z zatwierdzonego kosztorysu, lecz nie więcej niż:

 

7.200,00 zł do zakupu i montażu automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy,

7.200,00 zł do zakupu i montażu automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy,

7.200,00 zł  do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,

7.200,00 zł  do zakupu i montażu pompy ciepła do centralnego ogrzewania.

 

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna, która:

- posiada tytuł  prawny  do  korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zlokalizowanej  na  terenie Gminy Miasteczko Śląskie,

- posiada w budynku urządzenie na paliwo stałe niespełniające piątej klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, będące podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku jednorodzinnego. Stare źródło ciepłamusi być starsze niż 10 lat aby mogło być wymienione na nowe w ramach dotacji.

 

Inwestor do wniosku zobowiązany jest dołączyć:

- wypis z ewidencji gruntów i budynków (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku),

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów w sprawach związanych z realizacją Programu, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

- umowę najmu lub dzierżawy oraz zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie wymiany źródła ciepła  ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie oraz deklaracja właściciela o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego – jeśli dotyczy.

Wszelkich informacji w zakresie realizacji Programu można uzyskać:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl. http://www.miasteczko-slaskie.pl/ lub stronie Operatora http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-miasteczko,

pod numerem telefonu: 792 243 781, 600 243 782, 32 39 38 028,

- w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. w pok. 28. 

powrót

wróć na górę