Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

przez Organic Studio

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 10.00

 1. Otwarcie obrad.

-  stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2019 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

-  sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

-  sprawozdanie Burmistrza Miasta,

-  sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/ 133/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śl. z dnia 11 czerwca 2019 r. dotyczącej określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasteczko Śląskie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 1 w Żyglinie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zwiększenie dofinansowania do Niepublicznego Žłobka „Smoczusie”
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

powrót

wróć na górę