Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

przez Organic Studio

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 18 września 2019 r., o godz. 12.00.
 
1. Otwarcie obrad.
- stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 czerwca 2019 r. oraz  z IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2019 r.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta,
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie”.
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.
14. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie. 
17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2019 r.
18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na IV kwartał 2019 r.
19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na IV kwartał 2019 r.
20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na IV kwartał 2019 r.
21. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.
22. Zakończenie obrad. 

powrót

wróć na górę