Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

przez Organic Studio

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, która odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz. 9:00.

 

1. Otwarcie obrad.

  • stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołów z V Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2019 r., z VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia 2019 r, VII Sesjj Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 26 kwietnia 2019 r.

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,

  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasteczko Śląskie za 2018 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

6. Procedura absolutoryjna

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

  2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

  3. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

  4. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

  5. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.

9. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2018.

10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2018.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” wraz z terenami przyległymi.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Miasteczko Śląskie.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR XL/358/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.

21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

22. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie.

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.

24. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie, od dnia 1 września 2019 roku.

26. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

27. Projekt uchwały w Sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2020-2023.

28. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2019 r.

29. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2019 r.

30. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2019 r.

31. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2019 r.

32. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.

33. Zakończenie obrad.

powrót

wróć na górę