Ogłoszenie rekrutacji na listę rezerwową Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie"

przez Organic Studio

data/_inne/Rozne/logounikaifundusze.jpg

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza rekrutację Beneficjentów Ostatecznych na listę rezerwową do Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Numer Projektu - POIG.08.03.OO-24-338/13

Numer Umowy o dofinansowanie — POIG.08.03.00-24-338/13-00

Do udziału w Projekcie zapraszamy mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu oraz kwalifikują się do jednej z grup docelowych:

 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358).

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,

  2. osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto,

  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z póżn. zm.). Zasiłek rodzinny przysługuje:

  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3. osobie uczącej się, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności);

 3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), tj. 528,00 zł netto;

 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym — bez względu na wysokość dochodu;

 5. rodziny zastępcze, które przedstawią aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej — bez względu na wysokość dochodu.

  Uprawnione do udziału w Projekcie będą rodziny zastępcze, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z póżn. zm.), które przyjęły dziecko na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu} po przedstawieniu przez nie tego orzeczenia;

 6. samotni rodzice — bez względu na wysokość dochodu;

 7. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 1.100,00 zł);

  Przy ustalaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się: dodatku pielęgnacyjnego za tajne nauczanie, dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, świadczeń pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładanych wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych, świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;

 8. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia 4,5 i wyżej), z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik, którym jest przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę opublikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik ten za rok 2018 wynosi 1.693,00 zł.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Miasteczku  Śląskim w Referacie  Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 21, II piętro) oraz na stronie internetowej www.miasteczko-slaskie.pl, w tym w zakładce Gospodarka/Projekty ze środków UE/Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  do  dnia 20  sierpnia  2019  r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w sekretariacie (pokój nr 1, I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji na listę rezerwową ww. Projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 21 (II piętro), tel. 32 393 80 39, e-mail: inwestycje@miasteczko-slaskie.pl.

powrót

wróć na górę