Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

przez Agnieszka Kałuża

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 
od 08 stycznia 2018 roku do 16 stycznia 2018 roku

http://www.pup-tg.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:240.html

 Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku: 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 Pracodawca powinien udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa.
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach przy ocenie wniosków będzie opierał się na zawodach deficytowych określonych w:

- Barometrze zawodów 2017 link otworzy się w nowym oknie
- Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych link otworzy się w nowym oknie
- Badaniach lokalnego rynku pracy powiatu tarnogórskiego link otworzy się w nowym oknie

 Ponadto przy wyborze kierunków kształcenia ustawicznego będzie również brany pod uwagę charakter ww. usługi i jej kluczowe znaczenie do funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego i ekonomicznego powiatu. 

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 2 Pracodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i/lub narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach przy ocenie wniosków będzie opierał się na dokumentach (kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dostarczonych przez Pracodawcę wraz ze złożonym wnioskiem, m.in. dokumentujących zakup nowych maszyn i/lub narzędzi, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, innych logicznych i wiarygodnych uzasadnień Pracodawcy.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 3 Pracodawca powinien udowodnić, że osoby objęte kształceniem ustawicznym pracują co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej.

W przypadku dużego zainteresowania pracodawców ww. formą wsparcia zostaną ustalone następujące limity:

 

 1. Ograniczenie kwoty przyznanej na szkolenie dla 1 osoby – 6.000,00 zł;
 2. Ograniczenie kwoty przyznanej pracodawcom uzależnione od wielkości firmy pod względem ilości zatrudnienia osób:
  1. mikroprzedsiębiorstwo – do 12.000,00 zł;
  2. małe przedsiębiorstwo – do 30.000,00 zł;
  3. średnie i duże przedsiębiorstwo – do 50.000,00 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach uwzględnia:

 

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3.  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS;

 

Ponadto przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę:

 

 1. wnioski Pracodawców mających szczególny wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie lokalnego rynku pracy oraz rozwój gospodarczy i ekonomiczny powiatu;
 2. wnioski Pracodawców ubiegających się o dofinansowanie na szkolenia zawodowe;
 3. wnioski Pracodawców, w których wskazane osoby do objęcia kształceniem ustawicznym pracują u Pracodawcy w ramach umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu.powrót

wróć na górę