Miasteczko Śląskie „Wspólnie dla środowiska” z Fundacją Veolia Polska

przez Monika Kotara

Ponad 1500 zaangażowanych w ochronę środowiska mieszkańców, ponad 620 dzieci i młodzieży zachęcających do odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, 45 akcji, niemal 500 nasadzeń i 4 akcje sprzątania ziemi, to efekt zakończonego w styczniu Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska, prowadzonego w partnerstwie z Urzędem Miasta Miasteczko Śląskie oraz spółką Veolia Południe.

 

W ramach programu, przeprowadzono diagnozę społeczną i środowiskową oraz międzysektorowe konsultacje społeczne, podczas których wytypowano najpilniejsze wyzwania środowiskowe dla miasta, które następnie uwzględniono w wytycznych konkursu grantowego na najlepsze projekty z zakresu edukacji ekologicznej i akcji środowiskowych na rzecz miasta. Konkurs wyłonił 4 projekty, którym przyświecała chęć zmiany świadomości i nawyków mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za środowisko. W mieście odbywały się liczne warsztaty, konkursy i eventy na temat ekologii, angażujące mieszkańców i przedstawicieli różnych grup społecznych.

 

- Projekt stworzył możliwości  do szerszej edukacji ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw pro środowiskowych oraz dbania o najbliższe otoczenie. Objął swoimi działaniami całe miasteczkowskie środowisko, pozwolił na integrację oraz promował zachowania proekologiczne. Dzięki jego realizacji staliśmy się przyjaciółmi środowiska, a społeczność lokalna miała możliwość poznania „od środka” naszej szkoły – podkreśla Beata Ćwięczek, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miasteczku Śląskim.

 

Wśród laureatów znalazły się instytucje skupiające różne grupy wiekowe i społeczne: Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, Miejski Ośrodek Kultury oraz Koło Wędkarskie nr 108.

 

W efekcie realizacji projektów, zaangażowania mieszkańców i współpracy między laureatami, a także nawiązanych partnerstw z innymi organizacjami, wzmocniły się postawy proekologiczne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wspólne akcje na rzecz środowiska stanowiły dodatkowy element integracyjny dla mieszkańców, a warsztaty tematyczne stały się ciekawą ofertą dla dzieci i dorosłych zainteresowanych tematami ekologicznymi.

 

- Dzięki projektowi nasze miasto stało się czystsze, a my bardziej świadomi tego, jak dbać o nasze środowisko i zdrowie. Miło teraz wjeżdżać do Miasteczka Śląskiego i patrzeć na zasadzone przez nas nowe drzewka – dodaje Bartosz Bogusz, uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Realizacja projektów zgłoszonych do konkursu „Wspólnie dla środowiska” to ostatni już etap Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska. W ramach programu została przeprowadzona lokalna diagnoza wyzwań ekologicznych w Miasteczku Śląskim oraz międzysektorowe konsultacje społeczne. Ostatni etap to zakończona właśnie realizacja nagrodzonych projektów, poprzedzona sesją edukacyjną dla organizacji, podczas których liderzy lokalni dopracowywali swoje pomysły.

 

- Efekty realizacji projektów przerosły nasze oczekiwania. Zaangażowanie mieszkańców i tak wielu grup społecznych w ochronę środowiska, to najlepszy dowód na to, że warto inwestować w ludzi i ich pomysły na zrównoważony rozwój miast.  Mamy nadzieję, że wiedza i narzędzia, których dostarczyliśmy w ramach Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych będzie procentować także w przyszłości i stanie się zalążkiem do systematycznych działań środowiskowych opartych na międzysektorowej współpracy – powiedziała Anna Tronina, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska

 

 

***

 

Informacje dodatkowe:

 

Działania nagrodzonych w Konkursie „Wspólnie dla środowiska” projektów:

 

Zespół Szkolno Przedszkolny: projekt pn:„Eko szpiedzy na tropie miasteczkowskiej ziemi” - nauczyciele placówki zorganizowali szereg działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska skierowanych do dzieci: warsztaty ekologiczne nad rzeką Brynicą, zajęcia przyrodniczne dotyczące życia pszczół i wpływu środowiska na przyrodę, wykłady specjalistów dotyczące ochrony środowiska, zanieczyszczenia i jego wpływu na zdrowie, przedstawienie teatralne, spartakiadę oraz eko kiermasz. Uczniowie przygotowali pokaz eko filmów dla mieszkańców gminy oraz realizowali kampanię informacyjną „Porady Ekoszpiega”. Organizacja przedstawienia „Obudź się Ziemio”, miała na celu zwrócenie uwagi dzieci na współczesne problemu środowiska, a także na ograniczenie zasobów naturalnych. Spektaklowi towarzyszyła muzyka orkiestry, w której muzycy grali na instrumentach wykonanych z recyclingu. Podczas wykladu o ochronie środowiska, poruszony był problem smogu, jego skutki dla zdrowia oraz sposoby przeciwdziałania.  Zwrócono uwagę dzieci na kwestię sposobów nieprawidłowego ogrzewania domów i ich negatywnych skutków. Uczniowie dowiedzieli się rówież o ograniczeniach zasobów wody pitnej na Ziemi i utrwalili wiedzę nt. sposobów oszczędzania wody. W efekcie tych działań wzrosła świadomość uczniów, rodziców oraz mieszkańców dotycząca środowiska i jego ochrony, a także rozwinięty został szacunek wobec przyrody i własna odpowiedzialność wobec niej. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z lokalnymi organizacjami, m.in: Ochotniczą Strażą Pożarną Żyglin-Żyglinek, Nadleśnictwem Świerklaniec, MOK, Zespolem wokalno-folklorystycznym Brynica, Technikum Ochrony Środowiska Tarnowskie Góry.

 

Szkoła Podstawowa nr 1: projekt pn:„Cztery świata strony. Ekologia łączy pokolenia”, tytuł projektu nawiązywał do 4 wjazdów na teren gminy. Ideą projektu było wysprzątanie terenów przy wjazdach do miast przez nauczycieli, dzieci i młodzież oraz ich rodziny, któremu towarzyszyły nasadzenia drzew oraz imprezy sportowe i ekologiczne, m. in. wycieczki rowerowe, turniej piłkarski, gimnastyka na świeżym powietrzu oraz plener malarski. Jednocześnie na terenie szkoły odbywały się warsztaty plastyczne i ekologiczne, w efekcie których powstał rysunek stworzony przez dzieci przedstawiający Ziemię podzieloną na dwie części: czystą, nieskazitelną i zanieszczyszczną przez człowieka. Wykonaną pracę uczniowie zaprezentowali mieszkańcom miasta podczas gminnego ekologicznego talent show. Podczas warsztatów ekologicznych dzieci poznawały dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnych zachowań wobec środowiska, takich jak: segregacja odpadów i proces utylizacji śmieci, prawidłowe zachowanie w lesie. Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież oraz ich rodzice i dziadkowie. W różnych działaniach projektu wzięło udział 301 uczniów. Z uwagi na otwarty charakter projektu do akcji szkoły włączali się mieszkańcy poszczególnych dzielnic. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych, wysprzątania terenów gminy, dbałości o środowisko oraz zintegrowania mieszkańców poszczególnych dzielnic wokół spraw miasta. Projekt został przeprowadzony w partnerstwie z lokalnymi organizacjami: LKS Żyglin, Nadleśnictwo Świerklaniec, Caritas Miasteczko Śląskie oraz Koło Wędkarskie nr 108.

 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 108 projekt pn:„Jesienne porządki w gminie Miasteczko Śląskie”. Projekt miał na celu przeprowadzenie akcji „drzewko za worek śmieci”, zwiększającą świadomość mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i dbałości o środowisko, a także integrację wokół akcji społecznej. Posprzątano śmieci zalegające w miejscach rekreacji i wypoczynku lub szczególnie zaśmieconych w każdej z dzielnic Miasteczka Śląskiego na zasadzie „drzewko za worek śmieci”. Posprzątano 4 miejsca rekreacji i wypoczynku, rozdano 342 sadzonki uczestnikom sprzątania oraz 150 sadzonek przekazano do szkół, przedszkoli oraz Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zagospodarowanie na terenie boiska w Miasteczku Śląskim. Głównymi uczestnikami były dzieci i młodzież szkolna, ale również kibice i sympatycy LKS Żyglin, członkowie grupy Twoje Miasteczko oraz działkowcy i emeryci. Działania odbywały się w 4 lokalizacjach, a w akcjach sprzątania wzięło udział ponad 150 osób. Projekt został przeprowadzony w partnerstwie z lokalnymi organizacjami: Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Miasteczku Śląskim.

 

Miejski Ośrodek Kultury projekt pn:„Ocalenie dziedzictwa kulturowego Gminy Miasteczko Śląskie w postaci historycznego pieca chlebowego do wypieku produktów ekologicznych”. Projekt polegał na ocaleniu dziedzictwa kulturowego Gminy Miasteczko Śląskie w postaci renowacji historycznego pieca chlebowego do wypieku lokalnych produktów ekologicznych oraz zorganizowania wokół niego wspólnej przestrzeni dla lokalnej społeczności. Od października br. odbyły się już wokół pieca wydarzenia integracyjne i edukacyjne dla mieszkańców, takie jak: Dzień Chleba - rodzinny piknik ekologiczny (przedstawiona została historia i budowa pieca, wypiekano chleb według tradycyjnych receptur oraz innych produktów lokalnych wg naturalnych metod, odbyły się występy lokalnych artystów, stworzony został przez uczestników plakat z ciekawymi miejscami na terenie miasta, plener malarski o tematyce recyklingu i ekologii, prezentacja tradycyjnego stroju śląskiego); cykl „Spotkania przy piecu” (warsztaty rękodzieła o tematyce ekologicznej – budowanie świadomości nt. odnawialnych źródeł energii, a także segregacji odpadów); EKOnocowanie (warsztaty plastyczne dla dzieci, a także warsztaty ekologiczne dotyczące recyklingu – nadawanie drugiego życia rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia, konkurs w grupach – tworzenie wierszy o tematyce pro ekologicznej); warsztaty ekologiczne dotyczące segregacji odpadów przez co rozwiane zostały wątpliwości związane z prawidłowym recyklingiem;  ekologiczne warsztaty rękodzieła promujące nadawanie drugiego życia przedmiotom przeznaczonym uprzednio do wyrzucenia; propagowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia i odżywiania się. W zorganizowanych działaniach wzięło do tej pory udział ponad 200 osób. Projekt został przeprowadzony w partnerstwie z lokalnymi organizacjami: lokalna piekarnia, zespół Szkolno-Przedszkolny w Żyglinie oraz świetlica środowiskowa, Chór Męski „Piast”, Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin-Żyglinek, Zespół Folklorystyczny „Brynica”,  Stowarzyszenie „Góra Jerzego”, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, Tygodnik Gwarek, LKS Żyglin.

 

***

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 300 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 83 miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, a także wspiera inicjatywy edukacyjno-oświatowe. Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.

 

powrót

wróć na górę