Konsultacje społeczne

przez Andrzej Ogrodnik

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1817 z późn. zm.), projektów Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie w dniach od 11 września 2017 r. do 18 września 2017 r.:

1)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie;

2)  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podstawa:

Zarządzenie Nr 917/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1817 z późn. zm.), projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.

Projekty uchwał do konsultacji

powrót

wróć na górę