INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK CZYNSZOWYCH

przez Andrzej Ogrodnik

Obowiązująca stawka bazowa czynszu w wysokości 3,86 zł/m2 została wprowadzona  Zarządzeniem Nr 55/15 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 9 lutego 2015 r.

            Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) gminy winny dążyć do ustalenia stawek czynszowych na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem posiadanego zasobu mieszkaniowego (w tym kosztów remontów, eksploatacji, bieżących napraw itp.).

            Cytowana wyżej ustawa zezwala na wprowadzenie stawek czynszowych (przy zastosowaniu szczególnych procedur) na poziomie przekraczającym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

            Według obowiązującego obecnie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia      1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, stawka bazowa czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej winna wynosić 8,82 zł/m2.

            Wysokość obowiązujących stawek odbiega od powyższej wartości, wobec czego Gmina dla utrzymania właściwego stanu posiadanego zasobu mieszkaniowego jest zmuszona podnieść wielkość obowiązujących stawek czynszowych.

Nowa stawka bazowa czynszu wynosi 4,09 zł/m2 i stanowi wzrost o 6% w stosunku do stawki obecnie obowiązującej.

            Uzasadnieniem podwyżki stawki bazowej jest konieczność zapewnienia odpowiedniego pokrycia kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego w celu zapobieżenia dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych w przypadku budynków tzw. starego zasobu, a w odniesieniu do budynków Wspólnot Mieszkaniowych możliwości wnoszenia zwiększonych środków finansowych na fundusze remontowe poszczególnych Wspólnot.

Stawka czynszowa w wysokości 4,09 zł/m2 jest jedną z niższych w porównaniu z innymi miastami, co obrazuje niżej zamieszczony wykres:

W podjętym zarządzeniu pozostał dotychczasowy zapis dotyczący procentowego dodatku zwiększającego wartość stawki bazowej w odniesieniu do budynków wspólnot mieszkaniowych, w których wspólnota podjęła uchwałę o przeprowadzeniu termomodernizacji oraz w budynkach, w których taką termomodernizację przeprowadzono.

Utrzymanie przedmiotowego dodatku pozwoli na przekazywanie przez Gminę zwiększonych należnych kwot funduszu remontowego dla poszczególnych wspólnot z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Ponadto umożliwi również w przypadku podjęcia odpowiednich uchwał przez inne wspólnoty, odnośnie inwestycji termomodernizacyjnych, wnoszenie przez Gminę środków finansowych według posiadanego udziału.

Nowa stawka bazowa czynszu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W odniesieniu do lokali mieszkalnych już zasiedlonych, zajmowanych na podstawie dotychczasowej umowy, nowy czynsz będzie obowiązywał po okresie wypowiedzenia jego wysokości tj. od 1 marca 2018 r.

 

Kształtowanie się stawki czynszowej w poszczególnych mieszkaniach osiedlowych przedstawia się następująco:

 

 

            Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Krzysztof Nowak

powrót

wróć na górę