Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów gminy Miasteczko Śląskie zabudowanych na cele mieszkaniowe

przez Iwona Antonik

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje:

 • Dokumentem potwierdzającym fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. Burmistrz ma 12 miesięcy na wydanie zaświadczenia z urzędu. Za jego wydanie nie jest pobierana opłata.
 • Zaświadczenie może być wydane również na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę w wysokości 50,00 złotych, a Burmistrz zobowiązany jest wydać je w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal, Burmistrz zobowiązany jest wydać zaświadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 • Zaświadczenie doręczane jest na adres znajdujący się w rejestrze ewidencji gruntów i budynków lub na adres, na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkowania wieczystego.
 • Osoby fizyczne i prawne, których obejmie wyżej wymieniona ustawa zobowiązane będą do uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat.
 • Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.
 • Burmistrz przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od dnia jego wydania.
 • Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę (w dziale III księgi wieczystej). Za dokonanie wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.
 • Właściciel gruntu, w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty), a Burmistrz w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ustala wysokość jednorazowej opłaty.
 • Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr II/19/18 z dnia 30 listopada 2018 r. ustalona została wysokość bonifikaty i warunki jej udzielania w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.
 • Bonifikata za wniesienie opłaty jednorazowej w roku 2019 i w 2020 wynosi 50%. Bonifikaty tej nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego wobec Gminy Miasteczko Śląskie związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.
 • Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej, Burmistrz w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wydaje z urzędu zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata
  w wysokości:

          - 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

          - 75,00 zł w pozostałych przypadkach

 • Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w 2019 roku, a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dotyczących wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019 r. zgłosili zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji tut. Urzędu, pokój 27 tel. 32 3938038.

 

powrót

wróć na górę