INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”

przez Andrzej Ogrodnik

W trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się w dniu 16.02.2017 r., w zakresie „Rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”, w których brał udział Burmistrz Miasta pan Krzysztof Nowak, mieszkańcy Miasteczko Śl. zgłosili uwagi do realizacji przedmiotowej inwestycji.

 W następstwie czego, Burmistrz Miasta pan Krzysztof Nowak w dniu 24.08.2017 r. skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (Organu prowadzącego postępowanie z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia), następujące uwagi mieszkańców:

1)        Na terenie zurbanizowanym w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i ogrodów działkowych, należy przewidzieć ekrany akustyczne, które będą pełniły rolę ochronną oraz rolę ochrony bezpieczeństwa mieszkańców przed niepowołanym wtargnięciem na tory kolejowe (funkcja wygrodzeniowa), szczególnie dzieci i osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, ponieważ przy ul. Norwida usytuowany jest plac zabaw, a w bliskiej odległości od linii kolejowej tarnowskie Góry – Zawiercie zlokalizowany jest ogród działkowy.

2)        Należy zbadać poziom hałasu, który będzie generowała przedmiotowa linia kolejowa w czasie przejazdu pociągu osobowego oraz pociągu towarowego. Analiza akustyczna, opracowana na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko rewitalizowanej linii kolejowej na odcinku zlokalizowanym na terenie naszej gminy niekoniecznie, będzie zbieżna z wynikami pomiarów dokonanych podczas rzeczywistego przejazdu pociągu osobowego, bądź towarowego. Wobec tego Gmina Miasteczko Śląskie wniosła o zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia badań akustycznych po zakończeniu rewitalizacji w/w linii kolejowej, ale nie później niż przed oddaniem zrewitalizowanej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie do użytkowania i udostępnienia wyników badań Państwu oraz Gminie Miasteczko Śląskie. Uzyskane rzeczywiste wyniki pomiarów akustycznych w ciągu linii kolejowej pozwolą ocenić, czy założenia projektowe przedstawione przez inwestora dotyczące emisji hałasu zostały spełnione.

3)        Należy dokonać analizy pod kątem ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości za ewentualną utratę wartości nieruchomości zabudowanych, ewentualnego występowania szkód w mieniu w związku z przenoszeniem drgań przez przejeżdżające pociągi oraz terenów niezabudowanych lub kwestię pokrycia kosztów modernizacji akustycznej w przypadku występowania nadmiernego hałasu, ponieważ korzystanie z nieruchomości zostanie znacznie ograniczone.

4)        Należy uwzględnić interes społeczny działkowców mając na względzie szczególnie ich bezpieczeństwo życia, zdrowia i możliwości rekreacji, których ogródki działkowe usytuowane są w rejonie ul. Norwida w Miasteczku Śląskim, bezpośrednio położonych przy linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, jak powyżej należy przewidzieć montaż ekranów akustycznych przez inwestora lub inwestor powinien zaproponować działkowcom inną lokalizację ogrodu działkowego.

5)        Przy realizacji inwestycji należy ocenić stopień ochrony zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia pod kątem ewentualnej katastrofy kolejowej pociągów w ciągu przedmiotowej linii kolejowej oraz należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na sposób montażu i zabezpieczenia mienia kolejowego w ciągu zrewitalizowanej przedmiotowej linii kolejowej (gwałtowne porywy wiatru, intensywne opady atmosferyczne).

6)        Realizacja przedmiotowej inwestycji nie uwzględnia kwestii społecznej mieszkańców mających swoje posesje przy ul. Kolejowej w Miasteczku Śląskim oznaczonych numerami 12, 13, 14, 15, 17, 19 usytuowanymi pomiędzy planowanymi rozjazdami kolejowymi, co wiąże się ze znacznym ograniczeniem możliwości użytkowania tych nieruchomości poprzez narażenie mieszkańców na szkody w mieniu (pękające budynki   w skutek przenoszonych drgań z obu rozjazdów kolejowych) oraz na zdrowiu poprzez występowanie hałasu i przenoszonych drgań generowanych przez przejeżdżające pociągi.

Gmina Miasteczku Śląskim stoi na stanowisku, że montaż ekranów akustycznych w tym przypadku do końca nie będzie skutecznym rozwiązaniem, a problemy społeczne w przypadku pozostania tych ludzi w obecnym miejscu zamieszkania zawsze będą pojawiały się w przyszłości.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem tej kwestii społecznej będzie przeprowadzony przez PKP PLK S.A. wykup działek, usytuowanych pomiędzy liniami kolejowymi i wypłata godziwego odszkodowania za pozostawione nieruchomości dla mieszkańców, znajdujących się niestety w mało komfortowym położeniu, ponieważ na tą chwilę nie występują tam jakiekolwiek zakłócenia w użytkowaniu przedmiotowych nieruchomości.

Kolejną kwestią przemawiającą za wykupem przedmiotowego terenu przez PKP PLK S.A. jest możliwość wytyczenia technicznej drogi dojazdowej od strony ul. Kolejowej do nieruchomości kolejowych już istniejących.

Ponadto, wykupione nieruchomości PKP PLK S.A. będą mogły zabudować wedle potrzeb związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, prowadzący postępowanie z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 03.11.2017 r. przeprowadził rozprawę administracyjną, podczas której przedstawiciel PKP PLK S.A. pan Kazimierz Peryt (Dyrektor projektu), poinformował, że uwzględniono następujące postulaty mieszkańców Miasteczka Śląskiego:

1) Zmiana kategorii z C na B przejazdu kolejowego w rejonie ul. Norwida.

2) Wygrodzenie torowiska w rejonie placu zabaw i ogródków działkowych.

 

Ponadto, uzyskano ustną deklarację, że po zakończeniu inwestycji i oddaniu linii do użytkowania, ponownie zostaną przeprowadzone badania natężenia hałasu, na podstawie których zostaną podjęte w razie konieczności stosowne kroki z zakresu ochrony przed hałasem.  

 

Burmistrz Miasta Miasteczko Śl.

Krzysztof Nowak

powrót

wróć na górę