Informacja dla Beneficjentów biorących udział w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”

przez Agnieszka Kałuża

Beneficjenci biorący udział w  Projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”
o numerze POIG.08.03.00-24-338/13
realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim
w Miasteczku Śląskim pod numerami telefonu:

32 393 80 00 lub 32 393 80 34

data/galerie/2018/logo.JPG

 

powrót

wróć na górę