Apel do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych o skrupulatne przestrzeganie przepisów prawa

przez Organic Studio

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. Jeżeli osoba, co do której istnieją wątpliwości, nie okaże dokumentu tożsamości, naturalną konsekwencją winna być odmowa sprzedaży.

Za naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje dwa rodzaje sankcji:

  1. Administracyjną, o której mowa w art. 18 ust. 10 pkt 1 lit a oraz ust. 11 ustawy, ponoszoną przez przedsiębiorcę korzystającego z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym doszło do naruszenia, w postaci obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niemożności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia przez okres lat 3 od jego cofnięcia..
  2. Karną, o której mowa w art.  43 ustawy, którą ponosi osoba winna dokonania sprzedaży (sprzedawca) oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia w zakresie niedopełnienia przez niego nadzoru. Karą za popełnienie omawianego występku jest grzywna; która może wynieść Grzywna wynosi od 100 do 720 000 zł. Przy ustalaniu wysokości grzywny bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację rodzinną, majątkową, możliwości zarobkowe oraz stopień winy. Ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadku napojów alkoholowych.

Co niezwykle istotne, sankcja karne prowadzona jest na podstawie przepisów o postępowaniu karnym, co oznacza, że czyn kwalifikowany jest nie, jako wykroczenie lecz jako przestępstwo ze wszystkimi tego konsekwencjami, z wpisem do rejestru osób skazanych włącznie.

Dlatego apelujemy do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych o skrupulatne przestrzeganie przepisów prawa.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim

powrót

wróć na górę