Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 1 w Miasteczku Śląskim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno - szatniowego. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo-organizacyjnych, które są przedstawione na stronie internetowej Programu: www.orlik2012.pl

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kompleks będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne pod nadzorem trenera – animatora sportu.

Program finansowany jest z trzech źródeł: środki budżetu państwa, środki samorządu województwa, środki własne inwestora.

- Dnia 10 lipca 2009 roku została zawarta umowa z firmą InterHall Sp. z o.o. z Katowic, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 1 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

- Całkowity koszt realizacji inwestycji to 1.315.356,99 zł. w tym ujęto dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,00 zł (umowa nr 1845/1577/ORL/MŻ/09 z dnia 18.09.09 r.) oraz dofinansowanie  z Województwa Śląskiego w wysokości 333.000,00 zł (umowa dotacji z dnia 07.07.2009 r.)

Dnia 08.02.2010 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

W ramach zadania wykonano:

- boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (pole gry 26,0 m x 56,0 m),

- boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m,

- budynek kontenerowy sanitarno-szatniowy STANDARD + (237,91 m3),

- ogrodzenie z siatki na słupka stalowych o wysokości 3 m i łącznej długości 196,5 m z bramą wjazdowa i furtką,

- piłkochwyty z siatki poliamidowej na słupkach stalowych o wysokości 6 m i łącznej długości 123 m,

- oświetlenie boisk na 10 masztach,

- instalacje elektryczne i przyłącza energetyczne o łącznej długości 320 m

- przyłącze wodociągowe PE Ø 50 o długości 20 m i studzienka wodomierzowa

- przyłącze kanalizacyjne PVC-U  Ø 160 o długości 42 m

- wyposażenie boisk na trwale mocowane do podłoża

- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm o łącznej powierzchni 286,7 m2,

- ławki z koszami 5 kpl.

wróć na górę