Dot. zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”

realizowanego w ramach projektu pn.

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”

planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

 

W związku z powtarzającymi się pytaniami mieszkańców naszej Gminy w temacie terminu montażu instalacji fotowoltaicznych, a którzy składali deklaracje uczestnictwa w ww. projekcie informujemy, że:

Zgodnie z informacją Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ocena złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie nastąpi w sierpniu 2019 r. Dopiero po podpisaniu z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach umowy o dofinansowanie, będziemy mogli rozpocząć procedurę postępowania przetargowego, celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje montaż przedmiotowych instalacji. Realnie analizując powyższe terminy informujemy, że rozpoczęcie robót montażowych przewidujemy w I lub II kwartale 2020 r. i będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych jakie będą w tym okresie.

W związku z powyższym, jednocześnie informujemy, że osoby posiadające pozwolenie Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, na umieszczenie na terenie swojej nieruchomości instalacji fotowoltaicznych, które jest ważne do 31 grudnia 2019 r., będą musiały zwrócić się do ww. organu o przedłużenie przedmiotowego terminu z 31.12.2019 r. na 31.12.2020 r. W zakresie tym, z informacją pisemną będziemy zwracali się do zainteresowanych osób indywidualnie.

Ponadto informujemy, że dla realizacji powyższego projektu, w czerwcu br. będziemy przeprowadzać nabór w celu utworzenia listy rezerwowej. Jednakże informacją istotną jest to, że wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje udziału w projekcie, tj. montażu instalacji fotowoltaicznej. Ogłoszenia o naborze dodatkowym zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

wróć na górę