Pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim wzięli udział w realizacji projektu

„Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  „Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

                                                     Więcej informacji  w załączniku.


wróć na górę