„Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty …”

 

Dnia 7 września 2009 roku  zostało zawarte Porozumienie w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu subregionalnego pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi        i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji        i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” w zakresie zgłoszonym do Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, pomiędzy gminami reprezentowanymi odpowiednio przez Wójtów i Burmistrzów – beneficjentami projektu:

    Kochanowice (Lider Projektu),
    Boronów,
    Ciasna,
    Herby,
    Kalety,
    Koszęcin,
    Krupski Młyn,
    Miasteczko Śląskie,
    Tworóg,
    Woźniki.

Realizacja Projektu polega na budowie, modernizacji, rozbudowie oczyszczalni ścieków         i systemów kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych gminach. Każdy z Partnerów we własnym zakresie i na własny koszt, dla przewidywanego do realizacji zakresu zadań, wykonywał całą niezbędną dokumentację wymaganą przez Instytucję Wdrażającą w celu podpisania umowy o dofinansowanie Projektu. Każdy Partner indywidualnie przeprowadza również postępowanie przetargowe z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych i każdy zawiera umowę z wykonawcą na realizację swojego etapu zadania. Własny wkład finansowy Partnerów musi być zgodny z zasadami ostatecznej wersji Podręcznika Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

           

W ramach ww. Projektu, Gmina Miasteczko Śląskie, w listopadzie 2010 r. wykonała    I etap zadania - inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie” realizowany         w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007           - 2013 „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków            w Bibieli oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie” Zakres zadania obejmował wybudowanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm, w ulicach: Sosnowa (357 mb), Akacjowa (75 mb), Dębowa-Polna (196 mb), Brzozowa-Polna-Jesionowa (313 mb), Brzozowa-Polna (237 mb), Grabowa-polna (199 mb), Polnej (101,4 mb), Bukowej-Harcerskiej (259,6 mb), Grabowej-Harcerskiej (260,9 mb) z włączeniem nowowybudowanej kanalizacji w ulicy Studziennej. Dodatkowo w ramach zadania wykonano 47 przyłączy sanitarnych na indywidualne działki.

W ramach realizacji II etapu tego zadania, we wrześniu 2012r. Gmina zakończyła inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków                w Bibieli”, a roboty budowlane objęte zakresem wykonanej inwestycji, polegały między innymi na wykonaniu:

a)sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami do istniejących budynków,

b)przepompowni ścieków z komorą kraty kloszowej i stacją napowietrzania,

c)rurociągu tłocznego ścieków z przepompowni do projektowanej studni rozprężnej w Ożarowicach

d) drogi dojazdowej do terenu projektowanej przepompowni z włączeniem do ulicy Starowiejskiej,

e) rurociągu wody do zasilania hydrantu na terenie przepompowni,

f) ogrodzenia terenu przepompowni,

g)nawierzchni z kostki betonowej w obrębie terenu przepompowni (plac manewrowy),

h)parkingu (dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni),

i) instalacji zasilania elektrycznego odbiorników energii elektrycznej w obrębie terenu przepompowni.

 

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa – nr projektu 812, w grudniu 2011r. pozyskaliśmy środki unijne w wysokości 627.580,42 zł., natomiast 2012r. Gmina otrzymała: w listopadzie 238 979,95 zł., w grudniu 557 619,00 zł.

wróć na górę